www.sportjihlava.cz: JABL - badminton PABL - badminton JAHL - hokej JHL - hokej JATL - tenis

Pravidla

Motto

 1. Pyramida vznikla pro zábavu, proto se od všech hráčů očekává jednání fair-play, pohodový a vstřícný přístup. Základním pravidlem je vlastní iniciativa a zájem účastníků odehrát co nejvíce utkání a "nechytračit". Soutěž je založena na zásadách sportovního gentlemanství a čestném jednání zúčastněných.

Definice pyramidy 

 1. Hráči v soutěži jsou řazeni dle pořadí v pyramidovém uspořádání. Aktuálně nejlepší hráč je na 1. místě v nejvyšší úrovni, další hráči pyramidy jsou pak zařazeni ve vodorovných skupinových úrovních. Tzn. 2. nejvyšší úroveň (2. až 3. místo ), 3. nejvyšší úroveň (4. až 6. místo ), atd. To znamená, že i ve vodorovném pásmu je respektováno kvalitativní pořadí hráčů.
 2. Všechna utkání probíhají na základě výzvy, kdy níže postavený hráč vyzývá výše postaveného.

Pravidla pro účast v soutěži

Jihlavské amatérské tenisové ligy se může zúčastnit hráč, který splňuje tyto podmínky:

 1. Každý amatérský tenista bez rozdílu věku a pohlaví, který není nebo nebyl registrován v žádném klubu ČTS.
 2. V případě, že hráč je nebo byl registrován a hrál některou ze soutěží Českého tenisového svazu, případně národních tenisových svazů v jiných státech, nesmí překročit tyto bonusové hodnoty hráče (BH):

  MUŽI:
  letošní sezona - BH 1
  do 5 let zpětně - BH 3
  6 až 10 let zpětně - BH 6
  11 až 15 let zpětně - BH 12
  16 až 20 let zpětně - BH 15

  ŽENY:
  do 5 let zpětně - BH 6
  6 až 10 let zpětně - BH 12
  11 až 15 let zpětně - BH 15
  16 až 20 let zpětně - BH 20

  toto omezení se nevztahuje pro hráče, kteří v daném roce dosáhnou hranice 55 let.
 3. Nevlastní nejvyšší dosažitelnou licenci tenisového trenéra na národní úrovni, ani žádnou trenérskou licenci mezinárodní.
 4. Není a nikdy nebyl účastníkem některé z profesionálních tenisových soutěží.

 Vstup do soutěže, úvodní pořadí

 1. Do soutěže je možné vstoupit kdykoliv, i v jejím průběhu, a to elektronickou registrací na webových stránkách a zaplacením startovného ve výši 400,- Kč. Startovné je možné uhradit bezhotovostně na číslo účtu Jihlavské unie sportu č. 2734681/0100 pod variabilním symbolem 37 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení.
 2. Elektronická registrace hráče podléhá potvrzení organizátora turnaje, tzn. na webových stránkách se projeví až po jejím potvrzení organizátorem po uhrazení startovného.
 3. Úvodní nasazení do soutěže (před započetím soutěže) určují:
  • výsledky předešlé sezony
  • datum úhrady startovného
  • datum registrace
 4. Hráč, který do soutěže vstoupí v jejím průběhu, se zařazuje na konec pyramidy (rozhoduje datum úhrady startovného, popřípadě datum registrace).
 5. Povinností každého hráče je uvést své telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby mohl být vyzýván k zápasům. Telefonní čísla a e-mailové adresy hráčů budou zveřejněny pouze v chráněné sekci stránek přístupné pouze registrovaným hráčům.

Pořadí v pyramidě a jeho změny

 1. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, vymění si s vyzvaným místa v pyramidě. Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba hráči na svém místě.
 2. V případě, že jde o "první výzvu" a zvítězí vyzyvatel, přesouvá se na místo vyzvaného a vyzvaný a všichni hráči za ním se posouvají o jedno místo dozadu. V případě vítězství vyzvaného se pořadí nemění.
 3. V případě že hráč neodehraje v období 21 dnů ani jedno utkání, je pasivní, bude penalizován (i opakovaně) poklesem v pyramidě o 3 místa. Výjimku tvoří hráč na prvním místě, který sám nemůže nikoho vyzvat. Penalizace je automatická a může jí v odůvodněných případech (odložení zápasu kvůli počasí, ne však např. zranění, nemoc, dovolená, apod.) změnit ředitel soutěže.

Pravidla vyzývání 

 1. Hráči se navzájem vyzývají k zápasům dle aktuálního pořadí v pyramidě ve chvíli výzvy tak, že hráč na nižší pozici vyzývá hráče na vyšší pozici:
  • horizontálně - ve své příslušné úrovni
  • vertikálně - maximálně však o 1 úroveň pyramidy výše
  • hráči na 1. až 6. místě se mohou vyzývat bez ohledu na úrovně
  • hráči v úrovní 7 - 15 mohou vyzývat 2 úrovně výše a to vše s cílem posunout se do vyšší úrovně – na vyšší pozici v pyramidě.
  • první výzva hráče v sezoně je neomezená počtem míst nebo úrovní
 2. Platná je pouze výzva zapsaná na webových stránkách.
 3. Zápas musí být odehrán ode dne výzvy (zapsané na www) do 10-ti dnů.
 4. Hráč, který již je vyzván nebo vyzval někoho jiného, nemůže být do doby konání zápasu vyzván a nemůže vyzvat jiného hráče.
 5. Vyzyvatel musí být schopen nastoupit k zápasu nejpozději v následujících 3 dnech od poslání výzvy. Není přípustné blokovat vyzvaného hráče (potažmo sebe) "dlouhou" výzvou s důvody na straně vyzyvatele.
 6. V případě, že vyzvaný odmítne první termín utkání, je povinen (vyzvaný) v rozmezí maximálně 10 dnů od data výzvy najít náhradní termín. Pokud utkání nebude v náhradním termínu sehráno, postupuje vyzyvatel bez boje (výsledek utkání 2:0). Důležité: výjimku činí zápasy neodehrané v náhradním termínu z důvodů na straně vyzyvatele. Zde platí zásada „fair-play“, tj. že vyzyvatel potvrdí vinu za neodehrání na své straně. Pak se výzva anuluje, pořadí hráčů v pyramidě se nemění; jako by se nehrálo.
 7. Vyzvání hráče:
  • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/tenis (vpravo).
  • Vybrat menu "Moje výzvy". (Na dané stránce je vypsaný přehled výzev učiněných hráčem, ale také výzvy soupeřů.)
  • Nová výzva se učiní pomocí formuláře na odkaze "Vyzvat soupeře - single".
  • Ve formuláři si hráč vybere soupeře, kterého chce vyzvat a vloží navržený termín. (Pokud je již na termínu s daným hráčem dohodnutý, zaškrtnout políčko "Definitivní termín".)
  • Odesláním formuláře přijde danému hráči emailem upozornění na novou výzvu. Povinností vyzyvatele je i přesto se s daným hráčem spojit (telefon, email, viz. kontakty na hráče po přihlášení) a domluvit termín zápasu.
  • Rezervaci kurtu provádí vyzyvatel a je povinen jí provést před definitivním potvrzením termínu. Pokud by kurt nebyl volný, je nutné dohodnout se s protihráčem na jiném termínu.
  • Po dohodě na termínu znovu upravit výzvu v přehledu "Moje výzvy" a zaškrtnout políčko "Definitivní termín".
 8. Ten, kdo v posledním odehraném zápase prohrál, nemůže okamžitě vyzývat téhož hráče. Čekací doba je min. 5 dní. Jiné hráče může vyzývat okamžitě.

Kurt, místo, povrch

 1. Zápas může být odehrán kdekoliv v ČR, na jakémkoliv povrchu, pokud se na tom oba hráči dohodnou. Nedohodnou-li se hráči, kde se bude zápas hrát, musí být odehrán na kurtech Teniscentra Jihlava.

Zápasy

 1. Zápas se hraje na 2 vítězné sety (po dohodě soupeřů je možno odehrát zápas i na jeden set – časové důvody, finanční důvody, zdravotní důvody). Za stavu 6:6 se hraje tiebreak. V případě časové tísně (končící pronájem kurtu, nucený odchod některého z hráčů apod.) si hráči musí sami a na svoji odpovědnost předem nebo v průběhu zápasu dohodnout jiné počítání, aby stihli zápas dohrát do konečného výsledku! Je možné zahájit další set např. za fiktivního stavu 1:1 (nebo 2:2), odehrát tiebreak již za stavu 5:5, odehrát poslední set formou tiebreaku či supertiebreaku (do 10) nebo je možné hrát "náhlou smrt" - tedy za stavu 40:40 další míč rozhodne kdo vyhrál tuto hru, přičemž hráč, který přijímá, má právo vybrat si stranu, na kterou bude podávající hráč podávat. Cílem je, aby se zápas vždy dohrál. Výjimky pro nedohrání zápasu mají pouze případy "vyšší moci".
 2. Míčky do zápasu zajišťuje vyzyvatel zápasu a používají se pouze nové nebo zánovní míče, stejného výrobce a typu - nedohodnou-li se hráči jinak. V případě problémů bude možné si míče vypůjčit u správce kurtů.
 3. Kurty hradí soupeři zápasu ½ : ½ .
 4. Žádá-li si hráč rozhodčího, je povinen ho sám zajistit a zaplatit.
 5. Zápis výsledku:
  • Zodpovědný za zápis výsledku do systému je vždy vítěz zápasu.
  • Výsledek musí být zapsán do 24 hodin po odehrání zápasu.
  • Provedení zápisu:
   • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/tenis (vpravo).
   • Vybrat menu "Moje výzvy".
   • U výzvy k danému zápasu se po odehrání objeví možnost "Zapsat výsledek".
   • Ve formuláři hráč zapíše výsledek zápasu výběrem z možností. Pokud se třetí set nehrál, ponechá se stav třetího setu 0:0.

Další ustanovení

 1. Všechny protesty, spory, nejasnosti v pravidlech soutěže a případné nejasnosti vzniklé v jejím průběhu řeší rozhodčí komise. Proti jejímu rozhodnutí je možné se odvolat k supervizorovi soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry v žebříčku upravovat a měnit tak, aby zajišťovala spravedlivý a plynulý průběh zápolení hráčů o umístění v pyramidě.
 3. Při opakovaném porušování pravidel má organizátor právo po předchozím upozornění hráče z pyramidy vyřadit.

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace